مرکز تحقیقات نوروماسکولواسکلتال- سالمندان
هسته پژوهشی سالمندان و Fall

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 

هسته پژوهشی سالمندان و Fallمسئول هسته:   سرکار خانم دکتر سیمین سجادی

دستیار هسته:   جناب آقای دکتر سهیل سوهانی
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نوروماسکولواسکلتال:
http://iums.ac.ir/find.php?item=287.34026.65270.fa
برگشت به اصل مطلب